Berätta en saga!

Berätta, läsa och lära hänger nära ihop. Berätta en saga, läs högt, läs själv, berätta och lek!

Att höra en saga stimulerar inte bara utvecklingen av barns ordförråd, utan utvecklar också barnets förmåga att tänka och förstå sammanhang. När vi berättar och läser för barnen lägger vi grunden till läsinlärningen. Barnen får ett rikare språk. De tränas att koppla ihop ord och bilder och begrepp. De lär sig en berättelses struktur, hur en saga är uppbyggd. De lär sig att orden och böckerna har en mening, någonting att säga oss.

Allt detta underlättar för barnen när det är dags att knäcka läskoden, att lära sig läsa.

Berättandet  och högläsningen skapar också en stund av närhet och gemenskap. Barn och vuxna sitter tillsammans, lyssnandet gör alla koncentrerade. Sagor och böcker blir något positivt som barnet minns med glädje och även detta kommer påverka lusten att läsa senare. Lusten att botanisera bland skolbibliotekets hyllor av lockande böcker!

Vitalisskolans skolbibliotek

Spara